Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản từ năm 1990 đến nay: Nghiên cứu trường hợp Manga Nhật Bản được phát hành tại Việt Nam: Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53146Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản từ năm 1990 đến nay: Nghiên cứu trường hợp Manga Nhật Bản được phát hành tại Việt Nam: Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53146