Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53149Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53149