Trung dung hoặc vấn中庸或問

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53174Trung dung hoặc vấn中庸或問

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53174