Thư kinh đại toàn書經大全

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53179Thư kinh đại toàn書經大全

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53179