Chu Dịch truyện nghĩa đại toàn周易傳義大全

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53182Chu Dịch truyện nghĩa đại toàn周易傳義大全

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53182