An Nam tạp ký安南雜記

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53204An Nam tạp ký安南雜記

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53204