Đại Thanh lịch triều thực lục (Thanh thực lục) (Tập 31-45)大清歷朝實录(清實录)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53222Đại Thanh lịch triều thực lục (Thanh thực lục) (Tập 31-45)大清歷朝實录(清實录)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53222