Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorQuan viên các triều
dc.date.accessioned2017-05-17T11:01:17Z-
dc.date.available2017-05-17T11:01:17Z-
dc.identifier.degreecodeSách chép tay
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53223-
dc.description.abstractBộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Minh. Chép từ Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương tới Minh Hy tông Chu Do Hiệu, tổng cộng 15 đời vua, toàn thư gồm 13 bộ, hơn 1600 vạn chữ, là tập đại thành về sử liệu nhà Minh, hệ thống lại tấu chương, vă (...)
dc.relation.replacesSử Bộ
dc.subjectLịch sử, Nhà Minh, Minh triều, thực lục
dc.titleMinh thực lục
dc.title明實录
dc.typeSách lịch sử
dc.language.advisorCổ Hán ngữ
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorQuan viên các triều
dc.date.accessioned2017-05-17T11:01:17Z-
dc.date.available2017-05-17T11:01:17Z-
dc.identifier.degreecodeSách chép tay
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53223-
dc.description.abstractBộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Minh. Chép từ Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương tới Minh Hy tông Chu Do Hiệu, tổng cộng 15 đời vua, toàn thư gồm 13 bộ, hơn 1600 vạn chữ, là tập đại thành về sử liệu nhà Minh, hệ thống lại tấu chương, vă (...)
dc.relation.replacesSử Bộ
dc.subjectLịch sử, Nhà Minh, Minh triều, thực lục
dc.titleMinh thực lục
dc.title明實录
dc.typeSách lịch sử
dc.language.advisorCổ Hán ngữ
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam