Diệu pháp liên hoa kinh妙法蓮華經

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53375Diệu pháp liên hoa kinh妙法蓮華經

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53375