Lịch triều hiến chương loại chí Quyển 46-49 Bang giao chí歷朝憲章類誌-邦交誌

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53394Lịch triều hiến chương loại chí Quyển 46-49 Bang giao chí歷朝憲章類誌-邦交誌

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53394