Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan Huy Chú
dc.contributor.author潘輝注
dc.date.accessioned2017-05-17T11:19:32Z-
dc.date.available2017-05-17T11:19:32Z-
dc.identifier.degreecodeChép tay
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53394-
dc.description.abstract150 trang Lịch triều hiến chương loại chí có 49 quyển chia làm 10 phần: Dư địa chí (Q1-5), nhân vật chí (Q6-12), quan chức chí (Q13-19), lễ nghi chí (Q20-25), khoa mục chí (Q26-28), quốc dụng chí (Q29-32), hình luật chí (Q33-38), binh chế chí (Q39-41), văn (...)
dc.relation.replacesLịch sử
dc.subjectlịch sử, bang giao chí, lịch triều hiến chương loại chí
dc.titleLịch triều hiến chương loại chí Quyển 46-49 Bang giao chí
dc.title歷朝憲章類誌-邦交誌
dc.typeSách
dc.language.advisorHán
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm


 • Quyen46-49Banggiaochi.pdf
  • Size : 39,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhan Huy Chú
  dc.contributor.author潘輝注
  dc.date.accessioned2017-05-17T11:19:32Z-
  dc.date.available2017-05-17T11:19:32Z-
  dc.identifier.degreecodeChép tay
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53394-
  dc.description.abstract150 trang Lịch triều hiến chương loại chí có 49 quyển chia làm 10 phần: Dư địa chí (Q1-5), nhân vật chí (Q6-12), quan chức chí (Q13-19), lễ nghi chí (Q20-25), khoa mục chí (Q26-28), quốc dụng chí (Q29-32), hình luật chí (Q33-38), binh chế chí (Q39-41), văn (...)
  dc.relation.replacesLịch sử
  dc.subjectlịch sử, bang giao chí, lịch triều hiến chương loại chí
  dc.titleLịch triều hiến chương loại chí Quyển 46-49 Bang giao chí
  dc.title歷朝憲章類誌-邦交誌
  dc.typeSách
  dc.language.advisorHán
  Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm


 • Quyen46-49Banggiaochi.pdf
  • Size : 39,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :