Lịch triều hiến chương loại chí Quyển 39-41 Binh chế chí歷朝憲章類誌-兵制誌

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53396Lịch triều hiến chương loại chí Quyển 39-41 Binh chế chí歷朝憲章類誌-兵制誌

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53396