Lịch triều hiến chương loại chí Quyển 33-38 Hình luật chí歷朝憲章類誌-刑律誌

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53397Lịch triều hiến chương loại chí Quyển 33-38 Hình luật chí歷朝憲章類誌-刑律誌

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53397