Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan Huy Chú
dc.contributor.author潘 輝 注
dc.date.accessioned2017-05-17T11:19:38Z-
dc.date.available2017-05-17T11:19:38Z-
dc.identifier.degreecodeChép tay
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53402-
dc.description.abstract124 trang Dư địa chí (Q1-5), nhân vật chí (Q6-12), quan chức chí (Q13-19), lễ nghi chí (Q20-25), khoa mục chí (Q26-28), quốc dụng chí (Q29-32), hình luật chí (Q33-38), binh chế chí (Q39-41), văn tịch chí (Q42-45), bang giao chí (Q46-49) của các triều đại V (...)
dc.relation.replacesLịch sử
dc.subjectlịch sử, dư địa chí, lịch triều hiến chương loại chí
dc.titleLịch triều hiến chương loại chí Quyển 1-5 Dư địa chí
dc.title歷 朝 憲 章 類 誌-輿地 誌
dc.typeSách
dc.language.advisorHán
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm


 • Quyen1-5Diachi.pdf
  • Size : 28,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhan Huy Chú
  dc.contributor.author潘 輝 注
  dc.date.accessioned2017-05-17T11:19:38Z-
  dc.date.available2017-05-17T11:19:38Z-
  dc.identifier.degreecodeChép tay
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53402-
  dc.description.abstract124 trang Dư địa chí (Q1-5), nhân vật chí (Q6-12), quan chức chí (Q13-19), lễ nghi chí (Q20-25), khoa mục chí (Q26-28), quốc dụng chí (Q29-32), hình luật chí (Q33-38), binh chế chí (Q39-41), văn tịch chí (Q42-45), bang giao chí (Q46-49) của các triều đại V (...)
  dc.relation.replacesLịch sử
  dc.subjectlịch sử, dư địa chí, lịch triều hiến chương loại chí
  dc.titleLịch triều hiến chương loại chí Quyển 1-5 Dư địa chí
  dc.title歷 朝 憲 章 類 誌-輿地 誌
  dc.typeSách
  dc.language.advisorHán
  Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm


 • Quyen1-5Diachi.pdf
  • Size : 28,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :