Tội sử dụng trái phép tài sản theo luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5341Tội sử dụng trái phép tài sản theo luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5341