Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 1

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53527Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 1

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53527