Vi sinh vật y học: sách đào tạo bác sỹ đa khoa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53719Vi sinh vật y học: sách đào tạo bác sỹ đa khoa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53719