Giải thuật di truyền + cấu trúc dữ liệu = chương trình tiến hoá

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53737Giải thuật di truyền + cấu trúc dữ liệu = chương trình tiến hoá

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53737