Những vấn đề pháp lý về xác định thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5380Những vấn đề pháp lý về xác định thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5380