Những vấn đề thi pháp thơ Việt Nam hiện đại (Tác giả - Trào lưu) : Thi pháp thơ Huy Cận (Chuyên luận)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53886Những vấn đề thi pháp thơ Việt Nam hiện đại (Tác giả - Trào lưu) : Thi pháp thơ Huy Cận (Chuyên luận)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53886