Giáo trình tài chính quốc tế : dùng cho các trường đại học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53896Giáo trình tài chính quốc tế : dùng cho các trường đại học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53896