10 đền, chùa thờ Phật nổi tiếng ở Trung Quốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5394810 đền, chùa thờ Phật nổi tiếng ở Trung Quốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53948