Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành. Luận văn ThS.Luật dân sự và tố tụng dân sự: 60 38 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54128Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành. Luận văn ThS.Luật dân sự và tố tụng dân sự: 60 38 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54128