Tội cưỡng đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk). Luận văn ThS. Luật Hình sự và tố tụng Hình sự: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54141Tội cưỡng đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk). Luận văn ThS. Luật Hình sự và tố tụng Hình sự: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54141