Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo cách tiếp cận CDIO

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54177Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo cách tiếp cận CDIO

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54177