Nghiên cứu chức năng, dịch vụ văn hoá tại Vườn Quốc gia Ba Vì và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54371Nghiên cứu chức năng, dịch vụ văn hoá tại Vườn Quốc gia Ba Vì và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54371