Ảnh hưởng giáo lý Phật giáo qua ca dao - tục ngữ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54643Ảnh hưởng giáo lý Phật giáo qua ca dao - tục ngữ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54643