Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5468Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5468