Sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản theo pháp luật ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5475Sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản theo pháp luật ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5475