Chiến lược phát triển hiệp hội doanh nghiệp hà nội giai đoạn 2006 - 2016: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54842Chiến lược phát triển hiệp hội doanh nghiệp hà nội giai đoạn 2006 - 2016: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54842