Business strategy for GATEXCO 20, period 2013 - 2018 = Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần X20 giai đoạn 2013-2018. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54901Business strategy for GATEXCO 20, period 2013 - 2018 = Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần X20 giai đoạn 2013-2018. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54901