Investment impact evaluation of Vietnam challenge fund: a case study of H'mong beef value chain project in Cao Bang province = Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng. Luận văn ThS. Kinh doa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54908

Investment impact evaluation of Vietnam challenge fund: a case study of H'mong beef value chain project in Cao Bang province = Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng. Luận văn ThS. Kinh doa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54908