Bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5493Bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5493