Xây dựng thương hiệu trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55006Xây dựng thương hiệu trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55006