Phát triển nhân lực của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Lạng Giang, Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55042Phát triển nhân lực của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Lạng Giang, Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55042