Nghiên cứu phân lập và định lượng thành phần Tanshinon IIA từ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) phục vụ công tác kiểm tra chất lượng dược liệu đan sâm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55061Nghiên cứu phân lập và định lượng thành phần Tanshinon IIA từ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) phục vụ công tác kiểm tra chất lượng dược liệu đan sâm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55061