Đánh giá tác dụng ức chế Enzym Xanthin Oxidase In Vitro của cây nở ngày đất (Gomphrena Celosiodes Mart.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55089Đánh giá tác dụng ức chế Enzym Xanthin Oxidase In Vitro của cây nở ngày đất (Gomphrena Celosiodes Mart.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55089