Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5525Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5525