Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55347Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55347