Những khía cạnh pháp lý của thực tế chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5571Những khía cạnh pháp lý của thực tế chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5571