Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2016, triển vọng năm 2017 và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55858Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2016, triển vọng năm 2017 và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55858