Phạm tội vì động cơ đê hèn với tư cách là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5598Phạm tội vì động cơ đê hèn với tư cách là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5598