Sinh lý học thực vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56373Sinh lý học thực vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56373