Đánh giá thực trạng sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56694Đánh giá thực trạng sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56694