Lòng sông cổ ở Hà Nội: Tái hiện và định hướng quản lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56731Lòng sông cổ ở Hà Nội: Tái hiện và định hướng quản lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56731