Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Thị Thu Hương-
dc.contributor.authorTrương, Quang Hải-
dc.date.accessioned2017-08-14T08:54:03Z-
dc.date.available2017-08-14T08:54:03Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationHoàng, T. T. H, Trương, Q. H. (2016). Ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32, 4, 1-11.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56820-
dc.description.abstractĐánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch vùng Tây Nguyên được thực hiện trên cơ sở ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và GIS. Kết quả đánh giá tổng hợp là cơ sở quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển du lịch phù hợp cho từng khu vực của Tây Nguyên. Có 13 tiêu chí đã được lựa chọn để đánh giá tổng hợp, thể hiện 2 nhóm tiềm năng nội lực và ngoại lực. Phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) được áp dụng để xác định trọng số các chỉ tiêu đánh giá. Tiếp đó, phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (Multi-criteria analysis) và công nghệ GIS đã được sử dụng cho đánh giá tiềm năng phát triển du lịch dưới dạng điểm và dạng diện. Kết quả đánh giá tổng hợp cho thấy Tây Nguyên có tiềm năng du lịch nội lực rất cao, nhưng tiềm năng ngoại lực còn thấp. Để phát triển du lịch vùng Tây Nguyên, cần đẩy mạnh đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và tăng cường liên kết với các điểm du lịch phụ cận để tăng tính hấp dẫn và đa dạng của các loại hình du lịch.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Các Khoa học Trái đất và Môi trường-
dc.subjectPhương pháp phân tích thứ bậc (AHP)en_US
dc.subjectHệ thống thông tin địa lý (GIS)en_US
dc.subjectTài nguyên du lịchen_US
dc.subjectTây Nguyênen_US
dc.titleỨng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch Tây Nguyênen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Thị Thu Hương-
dc.contributor.authorTrương, Quang Hải-
dc.date.accessioned2017-08-14T08:54:03Z-
dc.date.available2017-08-14T08:54:03Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationHoàng, T. T. H, Trương, Q. H. (2016). Ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32, 4, 1-11.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56820-
dc.description.abstractĐánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch vùng Tây Nguyên được thực hiện trên cơ sở ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và GIS. Kết quả đánh giá tổng hợp là cơ sở quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển du lịch phù hợp cho từng khu vực của Tây Nguyên. Có 13 tiêu chí đã được lựa chọn để đánh giá tổng hợp, thể hiện 2 nhóm tiềm năng nội lực và ngoại lực. Phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) được áp dụng để xác định trọng số các chỉ tiêu đánh giá. Tiếp đó, phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (Multi-criteria analysis) và công nghệ GIS đã được sử dụng cho đánh giá tiềm năng phát triển du lịch dưới dạng điểm và dạng diện. Kết quả đánh giá tổng hợp cho thấy Tây Nguyên có tiềm năng du lịch nội lực rất cao, nhưng tiềm năng ngoại lực còn thấp. Để phát triển du lịch vùng Tây Nguyên, cần đẩy mạnh đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và tăng cường liên kết với các điểm du lịch phụ cận để tăng tính hấp dẫn và đa dạng của các loại hình du lịch.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐHQGHNen_US
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Các Khoa học Trái đất và Môi trường-
dc.subjectPhương pháp phân tích thứ bậc (AHP)en_US
dc.subjectHệ thống thông tin địa lý (GIS)en_US
dc.subjectTài nguyên du lịchen_US
dc.subjectTây Nguyênen_US
dc.titleỨng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch Tây Nguyênen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies