Giáo trình nghiên cứu marketing

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56882Giáo trình nghiên cứu marketing

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56882