Đánh giá sự biến đổi chế độ thủy văn hạ lưu lưu vực sông Ba dưới tác động của hệ thống hồ chứa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56891Đánh giá sự biến đổi chế độ thủy văn hạ lưu lưu vực sông Ba dưới tác động của hệ thống hồ chứa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56891