Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nước bằng phương pháp hấp phụ trên phụ phẩm nông nghiệp biến tính axit photphoric

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56905Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nước bằng phương pháp hấp phụ trên phụ phẩm nông nghiệp biến tính axit photphoric

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56905