Cơ chế hình thành bể Phú Khánh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56966Cơ chế hình thành bể Phú Khánh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56966